Cảm nhận đức tin, Thơ - Nhạc

ĐƯỜNG LUẬT MÂN CÔI !

Cảm nhận về Chuỗi hạt Mân Côi

“Phố thánh vườn thiêng” rạng đỉnh đồi (1),

Trinh nguyên e ấp đoá “Môi Khôi” (2),

Rạng ngời sắc thắm soi bốn cõi,

Bát ngát hương thiêng toả khắp nơi.

“Bốn Sự nhiệm mầu” (3) ơn Cứu độ,

“Mười Kinh thánh đức” (4) phúc Tin Vui.

Hoa hông muôn cánh dung nhan Mẹ,

Linh ân ngập lối mãi tận trời !

 

Sơn Ca Linh (Tháng Mân Côi 2019)

 

Ghi chú :

 

(1) “Phố thánh vườn thiêng” : Hình ảnh Giáo Hội, Giêrusalem mới, theo gợi ý từ câu Thánh vịnh 122,3 : “Giê-ru-sa-lem khác nào đô thị, được xây nên một khối vẹn toàn.”

(2) “Môi Khôi” : Tên gọi hoa hồng. Chuỗi Môi Khôi (Rosary) là chuỗi kết bằng những lời kinh như những cánh hoa hồng.

(3) “Bốn sự Nhiệm mầu” : sự “Vui”, sự “Sáng”, sự “Thương”, sự “Mừng”.

(4) “Mười kinh Thánh đức” : Kinh Kính Mừng, với phần đầu “Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu Con lòng Bà gồm phước lạ” lấy lại những lời trong Tin Mừng Luca với hai sự kiện “Truyền Tin” và “Thăm viếng” (Lc 1, 28.42)